Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. De klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden
met zijn handels-,
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en als klant haarbehandelingen,
schoonheidsbehandelingen en
mode-artikelen en aan deze branches verwante artikelen afneemt;
2. Ondernemer: Colorlab by Karin, de natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijf in
haarbehandelingen,
verwante artikelen uitoefent en/of
verkoopt;
Artikel 2 - Identiteit van Colorlab by Karin
Naam ondernemer: Colorlab by Karin
Vestigingsadres: Statsionsstraat 12a
E-mailadres: info@colorlabbykarin.nl
Website:www.colorlabbykarin.nl
KvK-nummer: 76908836
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op:
1. Opdrachten tot haarbehandelingen. Deze worden slechts uitgevoerd onder de
hiernavolgende bepalingen,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken. Colorlab by Karin verbindt zich aan de met de klant overeengekomen
haarbehandeling.
Artikel 4 - Prijzen en betaling
1. De klant verbindt zich voor de behandeling of afgenomen producten de afgesproken
prijs te betalen. De tarieven voor haarbehandeling worden door de Colorlab by Karin
duidelijk vermeld op een voor de klant zichtbare tarievenlijst in het boekingsysteem. De
gemelde prijzen zijn
inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of
zolang de voorraad
Strekt.
Klant gaat akkoord met de prijs, gekozen in het online boekingsysteem. Prijzen kunnen
afwijken als er uiteindelijk een andere behandeling wordt uitgevoerd.
2. Het aan Colorlab by Karin verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen
bewijs van kwijting aan
hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 5 - Levering en aansprakelijkheid
1. Colorlab by Karin zal de haarbehandelingen naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hij maakt daarbij gebruik
van deugdelijke
middelen en materialen.
2. Colorlab by Karin mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan
dat de klant daartoe
in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de klant die het
resultaat van de haarbehandeling kunnen beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor de
klant ongewenste
nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hierbij valt onder meer te
denken aan
medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van doe-hetzelf-producten en/of
experimenten.
3.Colorlab by Karin is dan ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat
Colorlab by Karin is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige
informatie over
relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of
vrijetijdsbesteding.
Colorlab by Karin is niet aansprakelijk voor lichamelijke schade tijdens de behandeling.
4. Colorlab by Karin is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van
persoonlijke
eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.
Artikel 6 – Garanties
1. Colorlab by Karin geeft de klant één week (7 dagen) garantie op de haarbehandeling
en de haarproducten.
Klant dient dit ofwel persoonlijk te komen bespreken in de salon, of via telefonisch
overleg.
Deze garantie vervalt indien:
a) De klant andere producten dan de door Colorlab by Karin geadviseerde producten
heeft gebruikt.
2
b) De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
c) De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft
opgevolgd.
d) De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

3. Colorlab by Karin staat evenwel niet in voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende
schade die na de
oplevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek
aan
zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die de klant of
derden aan het
geleverde hebben aangebracht
4. De klant behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 2 en 3
is bepaald omtrent
door Colorlab by Karin afgegeven handelsgarantie.
Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud en recht van retentie
1. Colorlab by Karin kan zich de eigendom voor van alle door hem geleverde
haarproducten
voorbehouden. De klant wordt pas eigenaar van de modeartikelen als hij de prijs en het
eventueel meerdere
verschuldigde volledig aan Colorlab by Karin heeft voldaan.
2. Colorlab by Karin kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de
klant tekortschiet in
de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding
niet rechtvaardigt.
Artikel 8 - Ruilen/retourneren van artikelen
1. Tenzij anders overeengekomen heeft de klant recht op ruiling van het gekochte
haarproduct of accessoire, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a) Ruiling vindt plaats binnen 8 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de
dan afgesproken
termijn) na aankoop van het gekochte artikelen tegen overlegging van de originele
kassabon c.q.
factuur;
b) De artikelen worden geretourneerd met de originele verpakking en zijn nog niet
gebruikt;
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde artikelen. Ook kan geen
ruiling plaatsvinden van
artikelen, die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt of
anderszins aangepast voor
de klant, en voor artikelen die op uitdrukkelijk verzoek van de klant door Colorlab by
Karin besteld zijn.
Artikel 9 - Afspraken
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur
voorafgaande aan de

afspraak aan Colorlab by Karin melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet
tijdig nakomt, mag
Colorlab by Karin 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de
klant berekenen. Indien
de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd op de locatie van Colorlab
by Karin komt, mag
Colorlab by Karin de verloren tijd inkorten op de behandelingen en toch het gehele
afgesproken tarief
berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd op de locatie van
Colorlab by Karin
aan komen kan Colorlab by Karin de afspraak annuleren en het gehele afgesproken
tarief berekenen. De
Colorlab by Karin moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk,
voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.
Colorlab by Karin mag ten alle tijden een klant weigeren, en staat in haar recht om geen
behandeling uit te voeren, mocht zij hiervoor kiezen.
Artikel 10 - Geheimhouding
Colorlab by Karin is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de
klant heeft
medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de
klant is meegedeeld of als
dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond
van een wettelijke
bepaling of een rechterlijke uitspraak, Colorlab by Karin verplicht is de vertrouwelijke
informatie aan derden
te verstrekken.
Artikel 12 - Ontbinding, omzetting en overmacht
1. Iedere tekortkoming van Colorlab by Karin in de nakoming van zijn verplichtingen
geeft aan de klant de
bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de
tekortkoming - gezien haar
bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet
rechtvaardigt. Voor zover
nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding
pas, wanneer de
tekortkomende partij in verzuim is.
2. Wanneer Colorlab by Karinin verzuim is, kan de klant hem schriftelijk meedelen
vervangende
schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk,
indien de tekortkoming -
gezien haar ondergeschikte betekenis - deze niet rechtvaardigt.

3. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Colorlab by Karin niet kan
worden toegerekend
zoals ziekte. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn
schuld, noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening
komt.
4. De klant wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Colorlab by Karin op de hoogte
gesteld van de
overmacht, tenzij het adres van de klant niet aan Colorlab by Karin bekend is gemaakt,
noch
redelijkerwijs bekend kan zijn.
Artikel 12 - Klachten
1. Is de behandeling niet zoals de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs
mocht verwachten dan
kan de klant een klacht indienen bij Colorlab by Karin. De klant dient een klacht zo
spoedig mogelijk,
doch binnen één week na de behandeling bestaande uit de haarbehandeling schriftelijk
kenbaar te maken aan Colorlab by Karin middels een brief. Bij kleurbehandelingen en
daarmee te vergelijken
behandelingen geldt een termijn van 1 week.
2. Klachten over gebreken aan gekochte artikelen of andere klachten over gebreken in
de uitvoering van
de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na
constatering daarvan,
bij Colorlab by Karin te worden ingediend.
3. Indien een klacht gegrond is, zal Colorlab by Karin de haarbehandeling opnieuw
verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos
is geworden en de
klant dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de klant op verzoek van
Colorlab by Karin
aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze
ondernemer is gesloten. De
klant wordt aangeraden hiertoe de factuur van de behandeling en de eventueel gekochte
artikelen te bewaren.
5. Colorlab by Karin maakt uiterlijk binnen 5 werkdagen na melding van de klacht zijn
standpunt al of niet
mondeling aan de klant kenbaar.
6. Een klacht wordt niet in behandeling genomen, indien:
a) de klacht niet binnen de in artikel 12 genoemde termijn is ontvangen;
b) deze klacht valt onder het bepaalde in artikel 6;
c) de klant zelf een herstelbehandeling heeft verricht omtrent de haarbehandeling;
d) de klant door derden een haarherstelbehandeling heeft laten uitvoeren.

Artikel 13 - Geschillen
Indien de klant zich niet met het standpunt van Colorlab by Karin kan verenigen, kunnen
de geschillen
tussen de klant en Colorlab by Karin over de totstandkoming of de uitvoering van
overeenkomsten met
betrekking tot door deze ondernemer te leveren haarbehandelingen en/of geleverde
haarartikelen, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde
Rechter.
Artikel 14 - Beschadiging, diefstal
Colorlab by Karin heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de
klant meubilair,
apparatuur of producten beschadigt. Colorlab by Karin meldt diefstal altijd bij de politie.
Artikel 15 - Behoorlijk gedrag
De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde
normen. Indien de klant
na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Colorlab by Karin het recht
de klant de toegang tot de locatie van Colorlab by Karin te weigeren zonder opgaaf van
redenen.
Artikel 16 - Nederlands recht
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn
onderworpen aan
Nederlands recht. Op elke overeenkomst tussen Colorlab by Karin en de klant is het
Nederlands recht
van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene
voorwaarden
4
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst
gedeponeerde versie c.q. de
versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Artikel 17 - Afwijkingen
Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze
voorwaarden, zijn
uitsluitend geldig indien zij schriftelijk tussen Colorlab by Karin en de klant zijn
vastgelegd, bijvoorbeeld door

middel van een kassa- of bestelbon, of indien dit aantoonbaar publiek kenbaar is
gemaakt.
Artikel 18 - Uitsluiting
Dit reglement is uitsluitend van toepassing op klachten met betrekking tot het hoofdhaar,
geleverde artikelen. De regeling van schade aan lichaam, de eigen kleding of
andere eigendommen, wordt niet door dit reglement beheerst, maar valt onder de
normale
aansprakelijkheidsregels en andere wettelijke bepalingen.
Artikel 20 Akkoord
Door het gebruik van Colorlab by Karin verklaart u kennis te hebben genomen van deze
algemene voorwaarden.